• HOME
  • Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

KOYO Automatic Machine Co., Ltd. (Sau đây gọi tắt là "Công ty") nhận thức rõ về giá trị và tính hữu ích của thông tin cá nhân và sẽ thực hiện chính sách bảo mật thông tin cá nhân trong các hoạt động kinh doanh của công ty chi tiết như sau.

Tư thế cơ bản
Để thực hiện chính sách này, Công ty sẽ làm rõ các quy định nội bộ liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân, phổ biến triệt để cho mọi người tham gia kinh doanh, duy trì và cải thiện để có thể thực hiện hoạt động đúng.
Tuân thủ luật pháp và các quy định
Công ty luôn tuân thủ luật pháp, quy định và các quy tắc khác liên quan đến thông tin cá nhân.
Các biện pháp an toàn
Chúng tôi thực hiện các biện pháp an toàn hợp lý để chống lại các rủi ro liên quan đến thông tin cá nhân như truy cập trái phép, rò rỉ, mất mát, phá hủy và giả mạo.
Mục đích sử dụng thông tin cá nhân
Công ty chúng tôi chỉ ra mục đích sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng và sử dụng thông tin đó trong phạm vi mục đích trước khi chúng tôi nhận được thông tin cá nhân từ khách hàng.
Công ty chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách cho các mục đích sau.
- Để liên lạc trong quá trình kinh doanh.
- Thực hiện hợp đồng (cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ v.v.)
- Cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi đang xử lý.
Cung cấp thông tin cá nhân
Chúng tôi không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho các bên thứ ba trừ các trường hợp sau.
(1) Khi được yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân theo lệnh pháp lý.
(2) Khi ủy thác xử lý thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng.
Tiết lộ và chỉnh sửa thông tin cá nhân
Công ty chúng tôi sẽ đáp ứng một cách thích hợp với các yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa, xóa hoặc tạm dừng sử dụng thông tin từ chính cá nhân khách hàng mà chúng tôi đang nắm giữ.

Thông tin liên hệ liên quan đến chính sách bảo mật và xử lý thông tin cá nhân.

KOYO Automatic Machine Co., Ltd. Bộ phận quản lý

  • +81-45-542-3161
  • +81-45-543-2424
page top