Chính sách môi trường

Trụ sở chính và nhà máy của Công ty KOYO Automatic Machine Co., Ltd có quy định chính sách môi trường riêng nhằm góp phần cống hiến cho môi trường toàn cầu và cải thiện khu vực bằng cách thực hiện hoạt động phát triển sản phẩm và sản xuất giảm thiểu tác động đến môi trường thông qua sản xuất thiết bị dán nhãn.

Chúng tôi luôn nỗ lực trong hoạt động gìn giữ môi trường và góp phần hòa hợp với môi trường toàn cầu.

  1. Chúng tôi luôn nỗ lực lập kế hoạch, phát triển và bán sản phẩm có cân nhắc đến vòng đời sản phẩm.
  2. Chúng tôi luôn cải thiện hiệu suất môi trường để giảm tác động và rủi ro môi trường.
  3. Chúng tôi luôn tuân thủ Luật môi trường và các yêu cầu khác.
  4. Chúng tôi phổ biến triệt để về chính sách môi trường và nâng cao nhận thức về môi trường cho toàn bộ các nhân viên.

Ngày 8 tháng 5 năm 2017
KOYO Automatic Machine Co., Ltd.
Giám đốc đại diện Nobuyuki Yamashita

page top